Home Aktualności INTELIGENTNE SPECJALNOŚCI: NAUKA O ŻYCIU I ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA

INTELIGENTNE SPECJALNOŚCI: NAUKA O ŻYCIU I ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA

Economic Accelerator Małopolska Innovation Rocket

NAUKA O ŻYCIU
Konkurencyjność i innowacyjność regionu mogą być wspierane przede wszystkim przez: dalsze inwestycje w infrastrukturę (laboratoria i ich wyposażenie, aparatura badawcza, oprogramowanie itp.
kapitału ludzkiego w obszarze nauk medycznych i przyrodniczych, ale także technicznych, zarządzania międzynarodowego, zarządzania wiedzą, prawami własności intelektualnej, transferu technologii oraz inwestycji w projekty B+R. Szczególne znaczenie ma dostęp do odpowiedniej liczby absolwentów kierunków związanych z naukami o życiu, stąd wskazane jest: promowanie takich kierunków, monitorowanie ścieżek edukacyjnych (co najmniej od poziomu szkoły średniej) i praca z uczniami zdolnymi oraz promowanie przedsiębiorczości na poziomie akademickim. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości otoczenia zewnętrznego, ta inteligentna specjalizacja wymaga, m.in. promocji funduszy publicznych i inicjatyw związanych z zaangażowaniem sektora life science w przeciwdziałanie zagrożeniom i skutkom związanym z COVID-19 pandemiami i innymi potencjalnymi zagrożeniami epidemicznymi, które mogą się pojawić się w trakcie realizacji RIS. Pożądane kierunki wsparcia będą obejmowały stymulowanie współpracy podmiotów z sektora IT, komunikacji, informacji i cyberbezpieczeństwa z producentami i dostawcami usług z sektora life science oraz promowanie dobrych praktyk. Definicja „bioregionu” powinna odnosić się również do możliwości tworzenia łańcuchów wartości opartych na zdrowej żywności, jej zakupie, przetwarzaniu i sprzedaży.

ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA
Zakres tej inteligentnej specjalizacji obejmuje działania w łańcuchach innowacyjnych, opartych na B+R, a także opartych na konkurencyjności w wielu wymiarach. Zakres terytorialny specjalizacji powinien sprzyjać intensywnym kontaktom i współpracy pomiędzy interesariuszami połączonymi bliskim położeniem geograficznym, w tym w obszarze promocji energetyki rozproszonej. Działania w tym obszarze powinny wspierać cel transformacji w region bardziej ekologiczny i zrównoważony energetycznie, stąd szczególną wagę należy przywiązywać do kontynuacji edukacji ekologicznej, przygotowywania kampanii społecznych poświęconych energetyce odnawialnej, wydarzeń sieciujących, zwłaszcza w zakresie wzmacniania działalności klastrów i ośrodków wiedzy (m.in. life science) oraz wsparcia w promowaniu działalności firm – dostawców produktów i usług z zakresu energii odnawialnej oraz szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Biorąc pod uwagę ważniejsze wyzwania technologiczne, należy projektować i moderować współpracę o charakterze rurociągowym z podmiotami, które mają wpływ na zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. W przypadku Małopolski do ww. podmiotów należą w szczególności: Grupa Tauron, MPEC S.A. w Krakowie czy PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Skip to content