Home Aktualności Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP

Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP

Małopolska Innovation Rocket

Okres re­ali­za­cji pro­jek­tu: styczeń 2021 – marzec 2023

War­tość pro­jek­tu: 1 757 750,00 zł

Wkład fun­du­szy eu­ro­pej­skich: 1 494 087,50 zł

Źró­dło fi­nan­so­wa­nia: Re­gio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go 2014-2020, Oś prio­ry­te­to­wa 3 „Przed­się­bior­cza Ma­ło­pol­ska”, Dzia­ła­nie 3.3 „Umię­dzy­na­ro­do­wie­nie ma­ło­pol­skiej go­spo­dar­ki”, Pod­dzia­ła­nie 3.3.1 „Pro­mo­cja go­spo­dar­cza Ma­ło­pol­ski”.

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe skierowane są do małopolskich innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. Łącznie w projekcie w zakresie rozwoju i internacjonalizacji zostaną wsparte 24 firmy. Projekt będzie realizowany w terminie 1 stycznia 2021 r. – 31 marca 2023 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania wspierające rozwój i internacjonalizację małopolskich innowacyjnych firm:

1) Kampania promocyjno-informacyjna dot. małopolskich innowacyjnych MŚP (przygotowanie materiałów promocyjnych, działania on-line);

2) Promocja małopolskich innowacyjnych MŚP podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w edycjach 2021 i 2022;

3) Promocja małopolskich innowacyjnych MŚP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w edycjach 2021 i 2022;

4) Organizacja wyjazdu małopolskich innowacyjnych MŚP na zagraniczne wydarzenia promocyjne w zakresie innowacyjności do największych europejskich ośrodków biznesu i innowacji;

5) Przygotowanie badania efektywności.

Planowane efekty projektu:

  • Wsparcie 24 innowacyjnych MŚP z Małopolski w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej;
  • Nawiązanie przez małopolskie firmy kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami i odbiorcami produktów/usług;
  • Podpisanie kontraktów zagranicznych przez wsparte firmy z Małopolski;
  • Umożliwienie małopolskim MŚP kontaktu z zagranicznymi inwestorami;
  • Wsparcie małopolskich MŚP w zakresie wejścia na nowe rynki zagraniczne.

W perspektywie długofalowej realizacja projektu pozwoli małopolskim innowacyjnym MŚP na nawiązanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, wpłynie pozytywnie na realizację inwestycji w Małopolsce, która będzie kojarzona z regionem innowacji i rozwoju, przyczyni się do poprawy warunków życia społecznego.

Skip to content