Home Aktualności Małopolska Startup Rocket

Małopolska Startup Rocket

Małopolska Startup Rocket

Okres re­ali­za­cji pro­jek­tu: marzec 2019 – marzec 2022

War­tość pro­jek­tu: 1 030 625,00 zł

Wkład fun­du­szy eu­ro­pej­skich: 876 031,25 zł

Źró­dło fi­nan­so­wa­nia: Re­gio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go 2014-2020, Oś prio­ry­te­to­wa 3 „Przed­się­bior­cza Ma­ło­pol­ska”, Dzia­ła­nie 3.3 „Umię­dzy­na­ro­do­wie­nie ma­ło­pol­skiej go­spo­dar­ki”, Pod­dzia­ła­nie 3.3.1 „Pro­mo­cja go­spo­dar­cza Ma­ło­pol­ski”.

Cel główny projektu: Promocja gospodarcza Małopolski jako regionu prężnego rozwoju środowiska startupowego oraz lidera innowacji, jak również wsparcie małopolskich średnich i małych przedsiębiorstw z branży IT, life science, zrównoważonej energii itd. w ekspansji na rynki zagraniczne.

Cele szczegółowe projektu:

 • Umożliwienie merytorycznej dyskusji między sektorem biznesu i nauki na temat zacieśnienia współpracy w obszarze B&R;
 • Nawiązanie długofalowych kontaktów małopolskich startupowców z sektorem korporacji, nauki i inwestorami;
 • Wzmocnienie kontaktów między startupami z kraju i zagranicy w obszarze nowych technologii oraz kooperacji;
 • Wsparcie startupów z Małopolski we wdrażaniu i rozwoju produktów/usług, a także ich wypromowania za granicą;
 • Promocja produktów/usług oferowanych przez małopolskich przedsiębiorców za granicą;
 • Promocja innowacyjnych projektów startupowych z Małopolski oraz oferty gospodarczej regionu;
 • Wsparcie procesu inwestycyjnego dot. małopolskich startupów.

Wsparcie w ramach projektu w postaci udziału w konferencjach w Polsce, wyjazdu na jedne z sześciu zagranicznych targów innowacyjności, kampanii promocyjnej w internecie, przygotowania matreiałów promocyjnych (foldery, ulotki, katalog małopolskich startupów) otrzyma 30 innowacyjnych MŚP – startupów – z Małopolski.

Planowane efekty projektu:

 • Wsparcie 30 startupów z Małopolski w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej;
 • Nawiązanie przez małopolskie startupy kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami i odbiorcami produktów/usług;
 • Podpisanie kontraktów zagranicznych przez wsparte startupy z Małopolski;
 • Umożliwienie małopolskim MŚP kontaktu z zagranicznymi inwestorami;
 • Wsparcie małopolskich MŚP w zakresie wejścia na nowe rynki zagraniczne.

W perspektywie długofalowej realizacja projektu pozwoli małopolskim startupom na nawiązanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, wpłynie pozytywnie na realizację inwestycji w Małopolsce, która będzie kojarzona z regionem innowacji i rozwoju, przyczyni się do poprawy warunków życia społecznego.

Okres re­ali­za­cji pro­jek­tu: marzec 2019 – marzec 2022

War­tość pro­jek­tu: 1 030 625,00 zł

Wkład fun­du­szy eu­ro­pej­skich: 876 031,25 zł

Źró­dło fi­nan­so­wa­nia: Re­gio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go 2014-2020, Oś prio­ry­te­to­wa 3 „Przed­się­bior­cza Ma­ło­pol­ska”, Dzia­ła­nie 3.3 „Umię­dzy­na­ro­do­wie­nie ma­ło­pol­skiej go­spo­dar­ki”, Pod­dzia­ła­nie 3.3.1 „Pro­mo­cja go­spo­dar­cza Ma­ło­pol­ski”.

Cel główny projektu: Promocja gospodarcza Małopolski jako regionu prężnego rozwoju środowiska startupowego oraz lidera innowacji, jak również wsparcie małopolskich średnich i małych przedsiębiorstw z branży IT, life science, zrównoważonej energii itd. w ekspansji na rynki zagraniczne.

Cele szczegółowe projektu:

 • Umożliwienie merytorycznej dyskusji między sektorem biznesu i nauki na temat zacieśnienia współpracy w obszarze B&R;
 • Nawiązanie długofalowych kontaktów małopolskich startupowców z sektorem korporacji, nauki i inwestorami;
 • Wzmocnienie kontaktów między startupami z kraju i zagranicy w obszarze nowych technologii oraz kooperacji;
 • Wsparcie startupów z Małopolski we wdrażaniu i rozwoju produktów/usług, a także ich wypromowania za granicą;
 • Promocja produktów/usług oferowanych przez małopolskich przedsiębiorców za granicą;
 • Promocja innowacyjnych projektów startupowych z Małopolski oraz oferty gospodarczej regionu;
 • Wsparcie procesu inwestycyjnego dot. małopolskich startupów.

Wsparcie w ramach projektu w postaci udziału w konferencjach w Polsce, wyjazdu na jedne z sześciu zagranicznych targów innowacyjności, kampanii promocyjnej w internecie, przygotowania matreiałów promocyjnych (foldery, ulotki, katalog małopolskich startupów) otrzyma 30 innowacyjnych MŚP – startupów – z Małopolski.

Planowane efekty projektu:

 • Wsparcie 30 startupów z Małopolski w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej;
 • Nawiązanie przez małopolskie startupy kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami i odbiorcami produktów/usług;
 • Podpisanie kontraktów zagranicznych przez wsparte startupy z Małopolski;
 • Umożliwienie małopolskim MŚP kontaktu z zagranicznymi inwestorami;
 • Wsparcie małopolskich MŚP w zakresie wejścia na nowe rynki zagraniczne.

W perspektywie długofalowej realizacja projektu pozwoli małopolskim startupom na nawiązanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, wpłynie pozytywnie na realizację inwestycji w Małopolsce, która będzie kojarzona z regionem innowacji i rozwoju, przyczyni się do poprawy warunków życia społecznego.

Skip to content