Economic Accelerator

strzałka

Wnioski z badania efektywności projektu Małopolska Startup Rocket

Pod koniec 2019 r. uczestnicy Małopolska Startup Rocket uczestniczyli w badaniu efektywności projektu, które stanowiło podsumowanie pierwszej jego części, która skupiała się na działaniach odbywających się na terenie Polski. Bardzo cieszy fakt, że zdecydowana większość podmiotów biorących udział w projekcie ocenia bardzo wysoko przebieg i użyteczność działań, w których mieli możliwość uczestniczyć.

14/12/2019 autor: economic

Drugi etap badania zostanie zrealizowany od września do grudnia 2020 roku, na sam koniec projektu. Za całość analizy odpowiedzialna jest firma Winhill Consulting.

 

Wysoki poziom zadowolenia uczestników z projektu Małopolska Startup Rocket

 

Z całości badania zdecydowanie wynika, że respondenci wysoko oceniają Projekt „Małopolska Startup Rocket”. Spośród przedstawionych kryteriów najwyżej oceniane są: dotychczasowa terminowość realizacji założeń projektu, zaproponowany harmonogram poszczególnych działań projektowych oraz profesjonalizm ze strony koordynatorów projektu.

 

Zdaniem trzech na czterech respondentów dotychczasowa realizacja Projektu „Małopolska Startup Rocket” w pełni lub w wysokim stopniu pokrywa się z jego założeniami.

 

 

Uczestnicy wysoko oceniają użyteczność działań w ramach projektu Małopolska Startup Rocket

 

Respondenci wysoko oceniają użyteczność dotychczas zrealizowanych działań
w ramach Projektu „Małopolska Startup Rocket”. Najbardziej użyteczne zdaniem badanych są: organizacja Startup Session Elite podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju,
a także nagranie i prezentacje filmu promocyjnego (którego celem jest m.in. promocja startupów i innowacji). Ponadto zgodnie z deklaracjami respondentów użyteczne jest opracowanie katalogu 30 małopolskich startupów i jego dystrybucja w kraju i za granicą (wersja elektroniczna i drukowana).

 

 

Startup Session Elite podczas Forum Ekonomicznego jako ważny element projektu

 

Na uwagę zasługuje duże znaczenie jakie przypisują respondenci udziałowi ich przedsiębiorstwa w Startup Session Elite. Nie dziwi więc, że część z badanych ocenia poziom dotychczasowej realizacji Projektu przez pryzmat właśnie tego wydarzenia. Większość respondentów ocenia swój poziom satysfakcji z udziału w Projekcie „Małopolska Startup Rocket” jako wysoki lub bardzo wysoki.

 

Bardzo ważnym elementem Projektu „Małopolska Startup Rocket” dla badanych przedsiębiorstw są wyjazdy na czołowe targi innowacji do Japonii, Malezji, Niemiec, Włoch, Singapuru oraz Izraela.

 

 

Cele projektu według respondentów zostały zrealizowane!  

 

Głównymi celami badanych podmiotów przystępujących do Projektu „Małopolska Startup Rocket” były: promocja oferty przedsiębiorstwa, udział w czołowych targach innowacji
(w Japonii, Malezji, Niemiec, Włoch, Singapuru, lub w Izraelu), a także ekspansja na rynki zagraniczne. Relatywnie mniejsze znaczenie wśród wymienionych celów miały m.in.: pozyskanie współpracowników, oraz nawiązanie/ rozwój współpracy ze środowiskiem naukowym.

 

Respondenci zostali poproszeni również o określenie jakie cele osiągnęły reprezentowane przez nich przedsiębiorstwa dzięki uczestnictwu w Projekcie „Małopolska Startup Rocket” (na dotychczasowym poziomie realizacji). Według deklaracji respondentów analizowanym startupom z listy przykładowych celów w największym stopniu udało się dotychczas promować ofertę firmy i wziąć udział w Startup Session Elite podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, a także nawiązać (rozwinąć) współpracę z przedstawicielami innych innowacyjnych przedsiębiorstw w Małopolsce.

 

 

Skip to content